Regler för renovering och ombyggnad i bostadsrätt

Renovera och reparera gärna - men följ våra regler!

Vi har all förståelse för att medlemmar vill renovera och förädla sina lägenheter. Men om de boende ska stå ut med oljud och andra besvär som de utsätts för när någon i huset bygger om, måste du som reparerar ta hänsyn till dina grannar och hålla dig till renoveringsreglerna.

Bakgrund och beslut angående renoveringar och ombyggnader (R&O) i bostadsrättslägenheter i Brf Knoppen 15.

I stadgarna 11§ står skrivet : ”Bostadsrättshavaren får…….företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller annan medlem. Som väsentlig förändring räknas bl a alltid förändring som kräver bygglov ( här inkluderas även bygganmälan – styrelsens anm.) eller innebär ändring av ledning för värme, avlopp eller el”.

Från 2009 fram till  mars 2013 överläts mer än fyrtio lägenheter. I nästan samtliga fall har R&O genomförts. Därutöver har flera R&O genomförts av medlemmar som tidigare var hyresgäster till Stockholmshem. Omfattningen av R&O har varierat. I de flesta fall har badrum och kök byggts om. En trend har varit att nytillkomna medlemmar även öppnat hela eller delar av bärande väggar efter godkännande av Stockholms Stads Stadsbyggnadsnämnd, som varit ett villkor för att föreningens styrelse lämnat sitt tillstånd.

En R&O leder till ljudstörningar och exponerar miljön – våningsplan, hissar, entréer, gården och trottoaren utanför grinden - för en rad andra störningar. Såsom damm, smuts, skräp, byggavfall och trafik på gården. Planerade – och framför allt oplanerade – vattenavstängningar är också till besvär för de boende i föreningen.

Med flera års erfarenheter och lärdomar har styrelsen fattat beslutet att som huvudregler och helt enligt stadgarna gäller från och med den 20 september 2010 följande:

 1. Styrelsen lämnar icke tillstånd till ingrepp i bärande väggar – detta kommer att klart uttryckas till mäklare och potentiella köpare av lägenheter i föreningen. Redan givna tillstånd kommer givetvis att hållas.
 2. R&O som innebär ändring av värme, avlopp eller el skall dokumenteras i mail eller brev till samtliga i styrelsen. Därefter kontaktar styrelsen den R&O-sökande medlemmen för att i ett levande möte gå igenom förutsättningarna. Styrelsen kan då ge tillstånd, begära kompletterande dokumentation eller neka tillstånd till projektet. I det fall medlemmen inte är nöjd med styrelsen svar kan medlemmen begära ändring genom att kontakta styrelsen som då sammankallar hela styrelsen för prövning av ärendet.
 3. R&O i våtrum / badrum skall dokumenteras i mail eller brev till samtliga i styrelsen. Processen därefter som ovan.
 4. R&O i kök – se ovan.

Innan tillstånd för ett R&O projekt ges skall styrelsen och R&O-medlemmen gått igenom checklistan och avtalat om detaljerade regler och föreskrifter för projektets genomförande. Nedan finns checklistan om att följa regler och föreskrifter i samband med renovering och/eller ombyggnad ( R&O) av bostadsrättslägenheter i BRF Knoppen 15.

Samtliga R&O projekt

 1. Störande ljud = ihärdigt borrande och bilande mer än 10 minuter får endast utföras på vardagar mellan klockan 08-18, under helger 10-16. Visa hänsyn genom att minimera tiden som ni stör - exempelvis märk upp samtliga borrhål och gör dom i snabb följd.
 2. Information om störande arbeten skall anslås i samtliga entrér – 28A till 28E i god tid före = minst två dagar före händelsen. Informationen skall innefatta datum och tid = den DDMM från kl. XX till kl. YY.
 3. Fönster och balkongdörrar skall hållas stängda när störande arbeten pågår. I de fall vattenavstängning behövs skall Fastighetsgruppen kontaktas senast 48 timmar före avstängningen som görs av fastighetegruppen. De sätter då upp anslag i de uppgångar som berörs samt kontaktar de boende som sällan rör sig utanför sin lägenhet. Kostnaden är 200 kronor per avstängningstillfälle.
 4. Entré, hiss och våningsplan skall kläs in med skyddande täckpapp. Dessa ytor och - i förekommande fall – gården skall städas varje dag efter arbetets avslutande.
 5. Emballage och annat byggavfall skall bortforslas enligt gällande regler. Vid placering av byggsäckar eller container på gatan gäller Stockholms Stads regler: https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/anvanda-offentlig-plats/stalla-byggsackar-containrar-och-fristaende-bodar-pa-offentlig-plats/ För närvarande tar polisen 870 Kr för tillståndet, och staden tar 7 Kr/dygn/kvm. Byggavfall hanterar vi inte i vårt återvinningsrum.
 6. Byggmaterial och verktyg/maskiner får ej lagras/förvaras på annan plats än i lägenheten.
 7. Bilar får vara på gården endast för ur- och ilastning av material. Vid lastning skall materialet endast flyttas till/från entrén innan bilen flyttas från gården. Flytt av material entré - hiss - lägenhet görs när bilen inte är på gården.

Ombyggnad av badrum/toaletter.

Före tillstånd skall klarläggas om asbest förekommer. Detta åligger R&O medlemmen. Vid fall av asbestförekomst är det R&O medlemmens ansvar att säkra att åtgärder enligt praxis genomförs.

El-arbeten.

ALLA FÖRÄNDRINGAR - tillägg/ändringar - i lägenhet och balkong skall anmälas (mail eller undertecknad skrivelse) till styrelsen i god tid före planerad start. Utsedd elektrikers uppgifter och behörighetsbevis skall bifogas.

I anslutning till arbetets färdigtidpunkt skall besiktning göras av föreningens anlitade samarbetspartner som för närvarande är Osterman Elektriska AB, Joakim Osterman tel 070-495 56 48Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besiktningen tar normalt cirka två timmar och betalas av bostadsrättsinnehavaren. I de fall Ostermans anlitas att utföra arbetet från A till Ö behövs naturligtvis ingen särskild besiktning.

Den här nyordningen är ytterligare ett steg i att utveckla vårt säkerhetsarbete och gäller från och med 2015-02-26.